Serimónia Graduasaun IPDC

Dili, loron 25 fulan maiu tinan 2022, Diretor Ezekutivu ANAAA Dr. Edmundo Viegas, Akompaña husi Tékniku Jurídiku Dr. David da Costa, partisipa iha serimonia graduasaun ba finalista 44 husi Kursu téknika Komputasaun no informátika & Kursu Jestaun Administrativa husi Instituto Read More …