Enkontro ordináriu dahuluk Konsellu Diretivu

Dili, loron-27 fulan-Janeiru tinan-2022, Ajénsia Nasional ba Avaliasaun no Akreditasaun Akadémika (ANAAA) realiza enkontru ordináriu dahuluk Konsellu Diretivu dahuluk iha fulan-janeiru tinan-2022, ne’ebé mak realiza husi Sekretariadu ANAAA, iha Salaun ANAAA, Balide-Dili.
Haktuir ba regulamentu ANAAA nian katak Konsellu Diretivu sei hala’o enkontru ordináriu dala 4 no extra ordináriu dala 2 durante tinan ida.
Realizasaun enkontru Konsellu Diretivu dahuluk ba fulan ida ne’e, ho objetivu atu hetan apresiasaun ba servisu ANAAA nian iha tinan-2021 no mós aprovasaun ba planu atividade no orsamentál ba tinan-2022.
Iha enkontru dahuluk ba tinan ida ne’e, haktuir ba ajenda prinsipál maka hanesan leitura ba minuta enkontru antrerior husi Sr. Sekretáriu Konsellu Diretivu, realizasaun avaliasaun & akreditasaun institusionál tinan-2021 no aprezentasaun sumáriu rezultadu akreditasaun institusionál ba apresiasaun husi membrus konsellu diretivu, planu asaun no orsamentu (OGE) tinan-2022 no planu kolesaun reseita ANAAA tinan-2023-2027.
Liu husi enkontru ida ne’e, Sekretariadu Informasaun mos aproveita distribui boletim “Edisaun Espesiál Désimu Aniversáriu ANAAA 01 Dezembru 2010-2020 (No. 1 / Dezembru / 2021) ba membru sira.
Iha enkontru ida ne’e, hetan partisipasaun máxima husi membru Konsellu Diretivu no akompañia husi funsionáriu/a sira husi Sekretariadu ANAAA.