Avaliasaun

Nudar Ajénsia reguladór ba avaliasaun no akreditasaun ba ensinu superior iha Timor-Leste, ANAAA nia papél mak atu regula no hala’o Akreditasaun Institutional no Akreditasaun Programátiku ba kursu sira ne’ebé fornése iha Instituisaun Ensinu Superior (IES) ne’ebé akredita tiha ona. Akreditasaun Read More …