Serimónia Graduasaun IPDC

Dili, loron 25 fulan maiu tinan 2022, Diretor Ezekutivu ANAAA Dr. Edmundo Viegas, Akompaña husi Tékniku Jurídiku Dr. David da Costa, partisipa iha serimonia graduasaun ba finalista 44 husi Kursu téknika Komputasaun no informátika & Kursu Jestaun Administrativa husi Instituto Profissional de Canossa (IPDC), Diretor exekutivu iha serimonia solene ne’e, reprezenta Ministru  Ensinu Superior, Siensia no Kultura Dr. Longuinhos dos Santos, hodi halo diskursu, hodi kongratula Finalista sira ne’ebe iha tinan hirak liu ona hili IPDC no kongratula mos kualidade formasaun ne’ebe IPDC oferese.

Diretor Ezekutivu hato’o “preukupasaun bo’ot governu nian halai liu ba servisu/enpregu iha rai laran, tamba ne’e, iha politika nasional Ensinu Superior Siensia no Kultura nian, ne’ebe maka aprova ona iha tinan ida ne’e, hodi hari medidas barak oinsa ho hanoin ida atu promove empregu ba sira hirak ne’ebe maka iha ona Diploma,” Diretor  hatutan tan “planu governu nian nebé anunsia ona iha tinan ne’e, nebé liga ho Estájiu profisional ba universitáriu sira ne’ebe maka termina universidade ho valor nebé diak ba kada Instituisaun Ensinu Superior sira ne’ebe maka hetan akreditasaun.”

Iha Serimonia Solene ne’e mos hetan prezensa husi Maun Boot Kay Rala Xanana Gusmão, ne’ebe hato’o mos nia “Oratio Sapintiae” ho tema “Formar o Espirito Nacionalista de Liderança na Nova Geração.”