Akreditasaun Institusionál siklu da-tulo IPDC

Dili, 13 Novembru 2021, Ajénsia Nasional ba Avalíasaun no Akreditasaun Akadémika (ANAAA) hala’o avaliasaun no akreditasaun institusionál siklu da-tulo iha Instituto Professional de Canossa (IPDC) durante loron rua (12 & 13 novembru 2021), vizita avaliasaun loron rua ne’e envolve avaliador internasional Prof. Hazman Shah Abdullah husi Malaysian Qualifications Agency (MQA) – Malaysia liu husi plataforma virtual ZOOM no prezensa avaliador nasional rua maka hanesan: Dr. Paulo Faria & Dr. Samuel V. de Sousa Freitas.
Objetivo husi avaliasaun no akreditasaun institusionál ida ne’e maka oinsa atu asegura kualidade no sustentabilidade instituisaun ensinu superior nian. Validade ba akreditasaun institusionál validu ba tinan lima (5) no iha obrigasaun para hala’o fali re-akreditasaun tuir padraun no kriteriu husi ANAAA
Durante avaliasaun ida ne’e avaliador sira sei konfirma fali proposta no relatóriu auto-avaliasaun ba re-akreditasaun husi instituto professional de canossa (IPDC) ne’ebé maka submete ona mai ANAAA.
Tuir ajenda, visita avaliasaun ida ne’e hetan partisipasaun maximu husi magnífika diretora no estrutura, dosente, unidade IQA, no pesoal apoiu sira seluk no mos visita ba fasilidades inklui biblioteka ne’ebé maka iha instituto professional de Canossa (IPDC) hodi haktuir ba padraun & kriteria ANAAA nian.
Ikus liu, avaliasaun durante loron rua no atividade husi avalisaun ida ne’e finaliza ho relatóriu provisóriu no rekomendasaun balun husi ekipa panel ne’ebe pertinente tebes no rezultadu final husi avaliasaun ida ne’e sei públika husi ANAAA iha tempo tuir mai hodi bele garantia sustentabilidade husi instituisaun ensinu superior.